Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията в сила от 01.01.2011 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в сила от 01.01.2011 г.
Наредба за медицинска експертиза на работоспособността от 05.05.2010 
Наредба за придобиване на специалност
Наредба за акредитацията на лечебните заведения
Наредба №4 /04.03.2009 г за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Наредба от 16 януари 2009 г. (ДВ бр.4 от 2009 г.)за изменение и допълнение на Наредба №40 от 24.11. 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Наредба от 16 януари 2009 г. (ДВ бр.4 от 2009 г.) за изменение и допълнение на Наредба №39 от 16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.)
Наредба № 3/27.04.2000 г. за Здравните кабинети в детските градини и училищата
Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
Наредба № 21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести