Заседание на Управителния съвет на РЛК на БЛС

На основание чл.11 т.1 и т.6 и чл.12 ал.1 от Устава на РЛК на БЛС Благоевград свиквам редовно разширено заседание на Управителния съвет на РЛК на БЛС, с участие на председателите на Териториалните дружества, което да се проведе на 08.02.2018 год. /четвъртък/от 16.00 часа в офиса на РЛК  на адрес Благоевград, ул.„Тодор Александров”№21 ет.7 при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация относно проведения Национален съвет на БЛС на 20.01.2018г. в гр.Пловдив – преговори по НРД 2018, предстоящ 67 извънреден събор на БЛС 2018, редовен Отчетно изборен събор 68 на БЛС.
  2. Решение за дата и място за провеждане на редовното Отчетно-изборно събрание на РЛК Благоевград.
  3. Предложения за промяна на устава на РЛК, касаещи членски внос на членовете.
  4. Обсъждане на изпълнение на бюджет 2017 и проекто-бюджет на 2018.
  5. Финален отчет по проект  „Интеграция на европейските здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на здравен клъстер” по програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.
  6. Разни

01.02.2018                                                     д-р Съби Хаджиев

Благоевград                                                 председател на УС на РЛК на БЛС Благоевград