Писмо на МЗ за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от Закона за лечебните заведения

Всички лечебни заведения в срок до 13.06.2019г. трябва да предоставят информация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ  относно:

Електронен адрес и описание на общодостъпните места в сградата на лечебното заведение, на което е оповестена информация за вида и цената на всички предоставени медицински и други услуги и за начина на заплащането им;

Информация за реквизитите на финансовите документи, които се издават на пациентите за всички заплатени от тях суми;

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни от ЛЗ медицински и други услуги, както и информация за начина на тяхното заплащане, попълнен във формат, съгласно приложеният образец: Приложения ценоразпис чл. 98 ЗЛЗ

Лечебните заведения следва да изпращат исканата информация до МЗ на ел.поща: hospitalpricelist@mh.government.bg с копие до: rzibl@rzibl.org