Одобрен е проект: Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер на капацитет и работа в мрежа

Одобрен е проект на Районна колегия на Български лекарски съюз – Благоевград по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – бивша Югославска Република Македония – 2014-2020

Информация

Документи

Заповед за откриване на процедура и одобряване на документация за участие

Тръжно досие (tender dossier):

Part А Instruction to Tenderers

Part B Tender submission form

Part C Contract (Draft)

Други (Others):

Administrative Compliance Grid

Evaluation Grid